Відшкодування моральної шкоди

uscherb
Історія права показала, що відшкодування моральної шкоди являє собою один з найбільш важливих інститутів, що забезпечують нормальні і справедливі відносини в суспільстві. Відзначимо, що моральна шкода може бути заподіяна як фізичній, так і юридичній особі. При цьому практика розгляду цивільних позовів про відшкодування моральної шкоди в рамках цивільного процесу регламентована нормами чинного законодавства України.

Історико-правові передумови

У різні періоди становлення і розвитку України як держави, проблеми, що стосуються питань відшкодування моральної шкоди, вирішувалися різними методами. Для нашої держави закріплення норм про відшкодування моральної шкоди – інститут, що виник порівняно недавно.

Відшкодування моральної шкоди – новий спосіб захисту особистих прав громадян, що вперше з’явився в Цивільному кодексі (1963 року) 06.05.1993 року завдяки ухваленню Закону України «Про внесення змін і доповнень до положень законодавчих актів України, що стосуються захисту честі, гідності та ділової репутації громадян і організацій». Цінність і значимість цього законодавчого кроку важко переоцінити. Досить сказати, що своє закріплення норм, що стосуються права на відшкодування моральної шкоди, знайшли в статтях Конституції України, прийнятої трьома роками пізніше, а точніше 28.06.1996 року.

Через півтора десятків років ми можемо з упевненістю говорити про те, що законодавча база, яка регламентує право на відшкодування моральної шкоди, стала більш розширеною і розгалуженою. Природним продовженням розвитку даного інституту, стало його закріплення вже в новому Цивільному кодексі України, а також у ряді інших законодавчих актів.

Слід додати, що крім норм матеріального і процесуального права, на сьогоднішній день існує також і практика розгляду цивільних справ про відшкодування моральної шкоди судами України.

Але буде неправильним стверджувати, що введення і використання даного способу захисту цивільних прав не викликало свого часу і не викликає сьогодні цілого ряду додаткових питань і складнощів. Перш за все, мова йде про визначення розміру моральної шкоди та безпосереднього порядку його відшкодування. Зупинимося і ми на цих моментах детальніше.

Що таке «моральна шкода»?

До моральної шкоди відносяться різні втрати, що носять немайновий характер, понесені внаслідок заподіяння особі фізичних або моральних страждань або інших негативних явищ, заподіяння яких було здійснено незаконними діяннями інших осіб.

Судова практика, закріплена у Постанові Пленуму ВСУ № 4 від 31.03.1995 року «Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», свідчить про те, що моральна шкода може виражатися в наступному:

 • Приниження честі та гідності або ділової репутації;
 • Моральні переживання, пов’язані із заподіянням шкоди здоров’ю, з порушенням прав власності, включаючи інтелектуальну, з порушенням прав споживачів і інших цивільних прав;
 • Незаконне перебування під судом і / або слідством;
 • Порушення природних життєвих зв’язків через неможливість продовжувати активне громадське життя;
 • Порушення взаємин з оточуючими людьми;
 • Інші негативні наслідки.

Як ми бачимо, перелік діянь, які спричинили за собою заподіяння моральної шкоди, не є вичерпним. Це означає, що в кожному конкретному випадку суд зобов’язаний дати правову оцінку тим чи іншим підставам позову і доказам, якими позивач підкріплює свої вимоги.

Виходячи з чого, визначається розмір відшкодування моральної шкоди?

Безумовно, людина, якій було завдано моральної шкоди, дуже високо оцінить свої моральні страждання. Але суд далеко не завжди погоджується з тими сумами, які вказує позивач в заяві. Спробуємо розібратися в тому, як саме визначається розмір немайнової шкоди.

У кожному окремо взятому випадку, суд оцінює обсяг і характер психічних, фізичних, душевних страждань позивача, а також дає оцінку немайнових втрат, виходячи з їх тривалості та наявності можливості відновлення. Крім того, при винесенні рішення враховуються й інші обставини, наприклад:

 • Стан здоров’я особи, якій була заподіяна моральна шкода;
 • Тяжкість тих змін у виробничих і особистих відносинах, які був змушений понести позивач;
 • Ступінь применшення ділової репутації і престижу;
 • Кількість зусиль і часу, витрачених для відновлення стану, що передує заподіянню моральної шкоди.

При всебічній оцінці перелічених підстав суд повинен виходити з принципів справедливості, виваженості та розумності.

Форми відшкодування моральної шкоди

Норми чинного законодавства України передбачають, що моральна шкода може бути відшкодована як в грошовій, так і в іншій матеріальній формі.

За загальним правилом відшкодувати моральну шкоду в грошовій формі можна тільки в гривнях – офіційною грошовою одиницею нашої країни. Але при аналізі норм ЗУ «Про режим іноземного інвестування» (стаття 10) стає зрозумілим, що іноземні інвестори володіють правом отримати відшкодування морального збитку в тій валюті, в якій були здійснені інвестиції або в будь-який інший валюті, яка є прийнятною для інвестора.

Під іншою матеріальною формою відшкодування моральної шкоди мається на увазі придбання тих майнових благ, які дозволять компенсувати шкоду, заподіяну втратою тих чи інших можливостей. Наприклад, це може бути купівля протезів, спеціального автомобіля, придбання путівки в лікувально-оздоровчі центри і так далі.

Право визначати остаточний розмір відшкодування моральної шкоди законодавець віддає суду, тому чинні норми права не встановлюють чітких меж. Міністерство юстиції України в своїх рекомендаціях «Відшкодування моральної шкоди» дотримується тієї думки, що моральна шкода в принципі не може бути відшкодована повністю. Адже не існує точних критеріїв, за якими можна було б виразити «розмір» душевних страждань, «обсяг» честі, гідності або ділової репутації особи. Зважаючи на це, на думку Мін’юсту, компенсацію за заподіяння моральної шкоди можна виразити лише умовно.

Визначити розмір немайнової шкоди пропорційно майновій також не представляється можливим, оскільки Цивільний кодекс України (у статті 23) передбачає, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової, тому і розміри цих відшкодувань один з одним ніяк не пов’язані.

Щоб уникнути різночитань з даного питання Пленум ВСУ встановив критерії, згідно з якими повинна відбуватися оцінка розміру відшкодування моральної шкоди. Варто відзначити, що при визначенні меж відшкодування у співвідношенні, кратному мінімальній зарплаті або НМДГ (неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян), суд зобов’язаний виходить з того розміру заробітної плати або НМДГ, які діяли на момент судового розгляду справи. Будь-яке рішення суду про встановлення розміру моральної шкоди в обов’язковому порядку повинно бути вмотивованим.

Відшкодування моральної шкоди: особливості позовної заяви

Незважаючи на те, що судова система України знаходиться сьогодні лише на етапі свого становлення, успіхи в отриманні результатів по відшкодуванню моральної шкоди за «медичними» позовами, у справах, пов’язаних із заподіянням шкоди здоров’ю внаслідок продажу неякісних товарів, і в інших випадках вже є . Але для того, щоб компенсувати моральні втрати в належному розмірі, необхідно грамотно скласти позовну заяву.

Звертаємо вашу увагу, що запорукою успіху в справах про відшкодування моральної шкоди є вчасне звернення за професійною допомогою до кваліфікованого юриста. Оскільки тільки фахівець зможе грамотно оцінити ситуацію, вчасно попередивши вас про різні «підводні камені» майбутнього процесу.

Вкрай важливо в позовній заяві правильно сформулювати свої вимоги, а також перерахувати всі докази того, що вам була заподіяна моральна шкода. Приміром, якщо йдеться про відшкодування моральної шкоди внаслідок заподіяння шкоди вашому здоров’ю, то в обов’язковому порядку слід прикласти до позову медичні довідки в якості доказів тих обставин, на які ви посилаєтесь.

Вся інформація в позові має бути викладена грамотно, чітко і лаконічно, при цьому можливе використання ряду емоційних зворотів, що підтверджують факт погіршення вашого морального стану внаслідок заподіяння вам шкоди. Маленький секрет: намагайтеся зробити позовну заяву ємною за змістом, але невеликою за розміром. Так, судді буде простіше вникнути в суть викладеної вами справи.

Складаючи позов про відшкодування морального збитку, зверніть увагу на те, щоб в ньому були відображені наступні моменти:

 • Найменування того суду, куди ви будете подавати заяву;
 • ПІБ або найменування позивача і відповідача;
 • Обставини, що обгрунтовують ваші вимоги;
 • Перелік доказів у справі;
 • Якщо позов підлягає оцінці, то ціна позову;
 • Перелік доданих до позовної заяви документів.